Anthem of Levski-Triaditza

Music and arrangement by Svetoslav Loboshki

Text by Mariana Pishtalova